Technické požadavky

Žádost o izolaci vedení

Tento požadavek volte v případě, kdy je na odběrném místě prováděna např. rekonstrukce objektu a je zapotřebí zabezpečit vodiče proti úrazu.

Žádost o odstávku sítě

Tento požadavek využijte v případech, kdy je nutné z důvodu např. stavebních prací zcela přerušit dodávku elektřiny do odběrného místa.

Žádost o připojení

Tento požadavek využijte pro připojení zcela nových odběrných míst, odběrných míst s propadlou rezervací příkonu, nebo změnu charakteru odběru.

Žádost o rozplombování

Požadavek slouží pro případy, kdy je potřeba zasáhnout do neměřených částí měření (např. z důvodu výměny jističe, rekonstrukce elektroměrového rozvaděče, poruchy na elektroinstalaci)

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. zařízení

Tento požadavek využijete v případě, že je nutné provést stavební nebo jiné práce zasahující do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy.

Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby, ÚP, PD

Požadavek využijte pro vyjádření k územnímu plánu a projektové dokumentaci pro případy stanovené Technickými podmínkami připojení.

Žádost o vytyčení kabelového vedení v terénu

Tento požadavek využijete v případě střetu podzemního vedení s vaším zájmovým územím.

Žádost o zkušební provoz

Tento požadavek využijte pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení.

Sdělení o existenci energetického/komunikačního zařízení

Tento požadavek slouží k zakreslení a vyjádření o existenci sítí energetického/komunikačního zařízení společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services na vámi vytyčeném území.

Ostatní technické požadavky

Jedná se o kategorii pro všechny ostatní požadavky technického charakteru pro které neexistuje samostatný požadavek.

Vytisknout Nahoru