Technické požadavky

Žádost o izolaci vedení

Tento požadavek volte v případě, kdy je na odběrném místě prováděna např. rekonstrukce objektu a je zapotřebí zabezpečit vodiče proti úrazu.

Žádost o odstávku sítě

Tento požadavek využijte v případech, kdy je nutné z důvodu např. stavebních prací zcela přerušit dodávku elektřiny do odběrného místa.

Žádost o připojení

Tento požadavek využijte pro připojení zcela nových odběrných míst, odběrných míst s propadlou rezervací příkonu, nebo změnu charakteru odběru.

Požadavek na rozplombování

Požadavek slouží pro případy, kdy je potřeba zasáhnout do neměřených částí měření (např. z důvodu výměny jističe, rekonstrukce elektroměrového rozvaděče, poruchy na elektroinstalaci).

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. zařízení

Pro tento požadavek slouží v případě, že je nutné provést stavební nebo jiné práce zasahující do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy.

Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby, ÚP, PD

Požadavek využijte pro vyjádření k územnímu plánu a projektové dokumentaci pro případy stanovené Technickými podmínkami připojení.

Žádost o vytyčení kabelového vedení v terénu

V případě střetu podzemního vedení se zájmovým územím žadatele je nutné před zahájením jakýchkoli prací požádat o vytýčení kabelů přímo v terénu.

Žádost o zkušební provoz

Tento požadavek využijte pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (je možné využít pouze pro odběrná...

Ostatní technické požadavky

Jedná se o kategorii pro všechny ostatní požadavky technického charakteru.

Žádost o první paralelní připojení mikrozdroje (PPP)

Tento požadavek slouží k podání žádosti o první paralelní připojení (tzv. PPP) mikrozdroje při standardním způsobu připojení.

Žádost o přeložku

Žádost podáváte, pokud v rámci výstavby nového objektu či při rekonstrukci stávajícího objektu zjistíte, že aktuální umístění zařízení distribuční soustavy brání ve výstavbě nebo jiným způsobem dochází ke kolizi s tímto...

Žádost o první paralelní připojení výrobny (PPP)

Tento požadavek slouží k podání žádosti o první paralelní připojení (tzv. PPP) výrobny. Požadavek využijte pro nové připojení výrobny.

Vytisknout Nahoru