Žádost o přeložku

Žádost podáváte, pokud v rámci výstavby nového objektu či při rekonstrukci stávajícího objektu zjistíte, že aktuálníumístění zařízení distribuční soustavy brání ve výstavbě nebo jiným způsobem dochází ke kolizi s tímto zařízením a jenutné provést jeho přeložení (tzv. přeložka).

Volbu druhu žádosti provedete v aplikaci proklikem přes tyto možnosti: 

1.    Nová žádost

Přeložka nového / existujícího odběrného místa na napěťové hladině NN, VN, VVN.

Přeložka z podnětu vlastníka nemovitosti- Přeložka z podnětu vlastníka nemovitosti

Přeložka z důvodu poškození majetku- Přeložka z důvodu poškozování majetku

2.    Doplnění / dotaz ke stávající žádosti

Pro změnu podané žádosti, která dosud nebyla realizována (nedošlo k zahájení / změně dodávky elektrické energie).

Elektronický formulář:

V elektronickém formuláři se zobrazují jednotlivé položky dle typu požadavku. Je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou *.

Jednotlivá pole jsou zobrazena v závislosti na typu žádosti, ne všechna pole zde popsaná tedy nemusí být zobrazena na Vašem formuláři.

Žadatel

  • Jedná se fyzickou či právnickou osobu, pro kterou se žádost podává.
  • Pokud právnická osoba nemá IČO, zvolte v záhlaví tohoto bloku Fyzická osoba DIČ je potřeba uvádět včetně CZ.

Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti

  • Jedná se o osobu, která má oprávnění k podpisu smluv týkajících se podané žádosti (klient, developer). Pokud tato osoba jedná na základě plné moci, pak uveďte datum jejího vydání a plnou moc přiložte k vkládaným dokladům.

Osoba oprávněná pro technické záležitosti

  • Jedná se o osobu, která řeší technické záležitosti. Například revizní technik, projektant apod.

 Adresa pro zasílání vyjádření k žádosti

  • Bude využita v případech, kdy je adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, nebo sídla firmy.

Jedná se o zasílací adresu pro zaslání písemného návrhu smlouvy, nebo vyjádření. Adresa bude využita v případech, kdy nebude probíhat elektronická komunikace.

Místo přeložky

  • Vyplňte adresu odběrného místa, ke kterému se vztahuje žádost.
  • U nových staveb uveďte číslo parcelní.

Popis přeložky

  • Upřesněte představu o změně umístění distribučního zařízení.
  • Zvolte datum realizace.

Přílohy

Přílohou musí být vždy polohopisný zákres, na kterém je žadatelem znázorněna představa o změně umístění distribučního zařízení (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením nového umístění přemisťovaného zařízení např. podpěrného sloupu vedení).

Jsou akceptovány přílohy ve formátu *.ZIP, *.PDF, *.BMP, *.PNG, *.JPG, *.JPEG, *JPE, *.GIF, *.TIF, *.TIFF. V případě komprimace souborů lze použít výhradně formát *.ZIP

Po vyplnění všech povinných polí potvrďte žádost tlačítkem „Odeslat žádost“. Následně se Vám v horní části stránky zobrazí číslo, pod kterým je Vámi zadaná žádost u distributora evidována.

Přeložku zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na daném distribučním území (ČEZ Distribuce, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Žadatel bude seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění.

Vytisknout Nahoru