Žádost o připojení (nový odběr, změna sazby nebo příkonu)

Aplikaci Žádost o připojení lze využít, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový trvalý odběr), změnit rezervovaný příkon (zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu). Žádost slouží také pro krátkodobé připojení (např. pro účel stavby) v případech, kdy je trvalé připojení termínově vázáno na dokončení úpravy distribuční soustavy. Výběr druhu žádosti provedete přímo v aplikaci.

U některých druhů žádostí se Vám nabídne možnost vyplnění on-line formuláře a dojde tak k založení elektronické žádosti do našeho systému k dalšímu zpracování. Tyto druhy žádostí jsou níže popsány jako elektronický formulář.

V případě požadavku, kdy se nezobrazuje elektronický formulář, ale zadání formou textového požadavku, postupujte dle zobrazených informací v rámečku Tip boxu. Případně přiložte přílohu a zvolte Odeslat.

Volbu druhu žádosti provedete v aplikaci proklikem přes tyto možnosti:

1. Nová žádost

Žádost o připojení k distribuční soustavy z napěťové hladiny NN

Trvalý odběr

Žádost k připojení nového trvalého odběru

      • Rezervovaný příkon jističe do 80 A  
      • Rezervovaný příkon jističe nad 80 A

Žádost ke změně sazby, jističe nebo charakteru odběru

     • Rezervovaný příkon jističe do 80 A
     • Rezervovaný příkon jističe nad 80 A
     • Žádost o připojení lokality

Výrobna/mikrozdroj

Krátkodobé připojení

     • Krátkodobé připojení do 1 roku
     • Krátkodobé připojení do 30 dnů

Lokální distribuční soustava

Ostatní - textový požadavek

Žádost o připojení k distr. soust. z napěťové hladiny VN/VVN

2. Změna stávající žádosti

Žádost o připojení k distr. soust. z napěťové hladiny NN

 Změna sazby/charakteru odběru, jističe, umístění měření

 • Požadovaná hodnota hlavního jističe do 80 A včetně
 • Požadovaná hodnota hlavního jističe nad 80 A

Změna stávajícího mikrozdroje

Změna stávající výrobny

Změna lokální distribuční soustavy

3. Změna stávající žádosti o připojení

4. Dotaz na žádost o připojení

Elektronický formulář:

V elektronickém formuláři se zobrazují jednotlivé položky dle typu požadavku. Je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou *

Jednotlivá pole jsou zobrazena v závislosti na typu žádosti, ne všechna pole zde popsaná tedy nemusí být zobrazena na Vašem formuláři.

Žadatel

  • Jedná se fyzickou či právnickou osobu, pro kterou se žádost podává.
 • Pokud právnická osoba nemá IČO, zvolte v záhlaví tohoto bloku Fyzická osoba DIČ je potřeba uvádět včetně CZ

Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti

 • Jedná se o osobu, která má oprávnění k podpisu smluv týkajících se podané žádosti (klient, developer). Pokud tato osoba jedná na základě plné moci, pak uveďte datum jejího vydání a plnou moc přiložte k vkládaným dokladům.

Osoba oprávněná pro technické záležitosti

 • Jedná se o osobu, která řeší technické záležitosti. Například revizní technik, projektant apod.

Adresa pro zasílání vyjádření k žádosti

 • Bude využita v případech, kdy je adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, nebo sídla firmy.

Jedná se o zasílací adresu pro zaslání písemného návrhu smlouvy, nebo vyjádření. Adresa bude využita v případech, kdy nebude probíhat elektronická komunikace.

Odběrné místo

 • Vyplňte adresu odběrného místa, ke kterému se vztahuje žádost.
 • U nových staveb uveďte číslo parcelní
 • OM - odběrné místo
 • EAN - jedinečný číselný identifikátor odběrného místa (vyplňuje se v případě, kdy se žádost podává z důvodu změny stávajícího OM)

Technická specifikace odběrného místa

 • Vyberte požadovanou technickou specifikaci odběrného místa, účel odběru a datum připojení.
 • Vypínací charakteristika jističe – distributor standardně povoluje vypínací charakteristiku typu B.

Připojované elektrické spotřebiče

 • Vždy musí být vyplněn alespoň jeden spotřebič. Hodnoty zadávejte v jednotkách kW na max. tři desetinná místa. V případě, že v odběrném místě nebudete využívat žádný z uvedených spotřebičů, vyplňte hodnotu kW do pole Ostatní spotřebiče.
 • U druhu spotřebiče Tepelná čerpadla pohon

Po vyplnění příkonu v poli druhu spotřebiče tepelné čerpadlo pohon, formulář nabídne technickou specifikaci tepelného čerpadla.

V případě kombinace tepleného čerpadla s přímotopným dotopem, musí být vyplněna i hodnota ve spotřebiči Přímotopné topení.

 • U druhu spotřebiče Spotřebič se zpětnými vlivy Jedná se o vzájemné ovlivňování provozních prostředků (přístrojů a zařízení) přes síť. Uveďte prosím spotřebiče, u kterých je předpoklad zpětných vlivů na distribuční soustavu jako jsou tomograf, rentgenový přístroj, svářečka, míchačka, štěpkovač, katr, hoblovací stroj, indukční nebo oblouková pec, vícenásobná okružní pila, výtah a motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním. V tomto případě prosím vyplňte i dotazník pro posouzení zpětných vlivů.
 • Typické příkony spotřebičů

Přílohy

  • Katastrální mapa nebo situační plánek s vyznačením pozemku nebo stavby (doporučené měřítko 1:1000 nebo 1:2880)
  • Oddělovací geometrický plán u nově vznikajících pozemků (parcel)
  • Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy ke stažení zde
 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu
  • Plná moc
  • Všechny formuláře pro odběratelé elektřiny naleznete na ČEZ Distribuce, a.s. zde

Jsou akceptovány přílohy ve formátu *.ZIP, *.PDF, *.BMP, *.PNG, *.JPG, *.JPEG, *JPE, *.GIF, *.TIF, *.TIFF. V případě komprimace souborů lze použít výhradně formát *.ZIP

Po vyplnění všech povinných polí potvrďte žádost tlačítkem „Odeslat žádost“. Následně se Vám v horní části stránky zobrazí číslo, pod kterým je Vámi zadaná žádost u distributora evidována.

Detailní informace o aktuálním stavu řešení vaší žádosti včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete průběžně sledovat v záložce Přehled žádostí o připojení.

Podaná žádost je posuzovaná s ohledem na možnost připojit požadované spotřebiče. Pro následné přiznání vámi zvolené distribuční sazby je však nutné splnit také podmínky dané cenovým rozhodnutím ERÚ, se kterými proto doporučujeme se seznámit ještě před podáním žádosti, zejména pokud požadujete distribuční sazbu s elektrickým vytápěním.

Pokyny a upozornění pro žadatele

 1. a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
 2. b) V e smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
 3. c) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr, příp. mohou být subjektu údajů na základě žádosti PDS poskytnuty.
 4. d) PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění této žádosti.
Vytisknout Nahoru