Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. zařízení

Tento požadavek využijete v případě, že je nutné provést stavební nebo jiné práce zasahující do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy.

Je nutné mít nejprve platné sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (viz Geoportál - http://geoportal.cezdistribuce.cz) a získat souhlas distributora podáním formuláře, kde najdete také podmínky provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a elektrických stanic.

Pro zaslání vyjádření od distributora uveďte zasílací adresu, na kterou má být vyjádření zasláno. Přiložte katastrální snímek se zákresem stavby/místa činnosti a uveďte název katastrálního území a číslo Sdělení o existenci energetického zařízení.

Následně společnost ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., případně Telco Pro Services, a.s. posoudí vaši žádost a vyjádření zašle formou dopisu do 30 kalendářních dní. Po vyřešení požadavku si můžete vyjádření také stáhnout z distribučního portálu na záložce „Přehled požadavků“ v příloze daného požadavku.

Vytisknout Nahoru