Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. zařízení

Pro tento požadavek je nutné mít nejprve platné sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (viz Geoportál).

V případě, že je nutné provést stavební nebo jiné práce zasahující do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy, je třeba získat souhlas distributora podáním formuláře, kde najdete také podmínky provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a elektrických stanic.

Pro zaslání vyjádření od distributora uveďte zasílací adresu žadatele a přiložte katastrální snímek se zákresem stavby/místa činnosti a název katastrálního území a uveďte číslo Sdělení o existenci energetického zařízení.

Vytisknout Nahoru